കേരളകൗമുദി പത്രവാർത്ത സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണ കുറിപ്പ്

കേരളകൗമുദി പത്രവാർത്ത സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണ കുറിപ്പ്  നഗര -ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ് -ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം 2020 -അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ചു

Announcement

  നോർത്ത് പരവൂർ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. കോട്ടയം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. കാസർഗോഡ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. കായംകുളം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സർക്കാർ […]