Kerala Town & Country Planning Act

2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്‍റെ രൂപീകരണവും അനുമതി നൽകലും) ചട്ടങ്ങള്‍. 2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീകരണവും അനുമതി നൽകലും) ചട്ടങ്ങള്‍. 2021-ലെ […]