തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് പ്ലാനിംഗ്, മുഖ്യനഗരാസൂത്രകന്‍റെ കാര്യാലയം – ജീവനക്കാര്യം – ശ്രീ. ഷാജി കുമാര്‍. ജെ, ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്/ചെയിന്‍മാന്‍/വാച്ചുമാന്‍ – (22 വര്‍ഷം) മൂന്നാം സമയബന്ധിത ഹയര്‍ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്